Medlemsvilkår

§ 1 GENERELLE RETTIGHEDER OG PLIGTER

1.1. Efter at have betalt indmeldelsesgebyr, depositum samt det månedlige kontingent, jfr. den til enhver tid gældende prisliste, har medlemmet ret til at benytte Silkeborg Delebilklubs køretøjer i henhold til medlemsvilkårene.

1.2. Anvendelsen må ske under iagttagelse af de til enhver tid gældende vedtægter, gældende prislister, manualer, forsikringsbetingelser samt medlemsvilkårene.

1.3. For at måtte føre Silkeborg deleklubs biler er det en forudsætning, at føreren har et fuldgyldigt medlemskab - ordinært medlemskab og tillægsmedlemskab - eller gæstemedlemskab af Silkeborg Delebilklub.

1.4. Medlemmer af foreningen Silkeborg Delebilklub kan dog i tilfælde af pludseligt opstået sygdom, utilpashed eller lignende hos medlemmet lade en anden person føre foreningens køretøj, såfremt den pågældende person opfylder de til enhver tid gældende betingelser for at føre foreningens køretøjer som medlem, og såfremt medlemmet er til stede i kørekøjet.

§ 2 NØGLE

2.1. Ved indmeldelse i Silkeborg Delebilklub udleveres en skabsnøgle. Skabsnøglen er fortsat Silkeborg Delebilklubs ejendom og må kun benyttes af det pågældende medlem.

2.2. Medlemmet må ikke få fremstillet kopi af hverken skabsnøgle, ID-kort eller bilnøgler.

2.3. Medlemmet har ansvaret for, at skabsnøglen og bilnøgler ikke tabes, forringes eller giver anledning til misbrug. Silkeborg Delebilklub skal straks informeres om sådanne hændelser, og medlemmet kan pålægges et administrationsgebyr, jvf. prislisten. Medlemmet er ansvarlig for følger af, at denne information ikke gives eller gives for sent.

2.4. Det er ikke tilladt at anføre nogen forbindelse til Silkeborg Delebilklub på skabsnøglen. Medlemmet vil blive gjort ansvarlig for eventuelle skader og tab i forbindelse med overtrædelse af denne regel.

2.5. Ved kontraktens ophør skal skabsnøgle straks returneres til Silkeborg Delebilklub.

§ 3 BETALING AF KØRSEL

3.1. Der er to forskellige slags omkostninger forbundet med anvendelse af Silkeborg Delebilklubs biler - dels en tidsbestemt lejepris, dels en pris for hver kørt km. inkl. benzin og øvrige forbrugsstoffer.

3.2. Mindst én gang ommåneden fremsendes en samlet regning for brugen af Silkeborg Delebilklubsbiler.

3.4. Ved forsinket eller manglende betaling udsendes rykkerbrev og pålignes rykkergebyr, hvis størrelse fremgår af den til enhver tid gældende prisliste.

3.5. Manglende betaling kan efter forudgående varsel medføre eksklusion af Silkeborg Delebilklub i overensstemmelse med Silkeborg Delebilklubs vedtægter.

§ 4 BESTILLING AF BIL

4.1. Bestilling af bil skal ske før bilen afhentes. Det er ikke tilladt at anvende en bil uden først at have bestilt den og have modtaget en accept af bestillingen.

4.2. Bestilling foretages i det elektroniske bookingsystem og kan ske døgnet rundt.

4.3. Bestillinger dækker kun hele klokketimer, og hver påbegyndt time afregnes fuldt ud. Der kan for det enkelte køretøj være fastsat en maksimal reservationsperiode.

4.4. Det er kun muligt for et medlem at bestille ét køretøj i samme tidsrum. Tidsmæssige overlapninger er ikke tilladt.

4.6. En bil kan ikke bestilles for en periode, der starter mere end 12 måneder fra bestillingstidspunktet.

§ 5 SPIDSBELASTNING

Er alle klubbens biler optaget, kan et medlem efter aftale med bestyrelsen leje en ekstra bil hos et almindeligt udlejningsfirma, som klubben har aftale med. Medlemmet betaler foreningens almindelige takster ved brug af ekstra biler.

§ 6 AFLYSNING AF BESTILLING

6.1. Det er ikke muligt at aflyse en bestilling, efter at en bestilt periode er startet, idet medlemmet da er forpligtet til at godtgøre foreningen det foreningen påførte tab, - dog maksimum den for den bestilte periode aftalte leje.

§ 7 AFHENTNING AF BESTILT BIL

7.1. Ved afhentning af en bestilt bil undersøges bilens tilstand før ibrugtagning. Indvendigt såvel som udvendigt checkes for skrammer, buler, punkteringer o.l. Fejl, der ikke er anført i fejllisten skal telefonisk oplyses til straks efter afhentning af bilen. Når en fejl er meldt, føres denne i fejllisten.

7.2. Såfremt fejlene ikke er registreret, og Silkeborg Delebilklub ikke er informeret om dem før kørsel, vil den sidste bruger blive holdt ansvarlig.

7.3. Inden bilen tages i brug, udfyldes kørebogen med "start-km.". Det checkes, at den tidligere fører har noteret korrekt "slut-km." svarende til nuværende "start-km.". Uregelmæssigheder meddeles et medlem af bestyrelsen straks efter afhentning.

7.4. Eventuelle tvister mellem foreningens medlemmer vedrørende denne bestemmelse afgøres endeligt af bestyrelsen.

§ 8 AFLEVERING AF BILEN

8.1. Hvis en bil ikke er afleveret af den tidligere bruger senest 10 minutter inde i den efterfølgende brugers reserverede periode, kan medlemmet aflyse turen, eller der kan stilles en anden bil til rådighed.

8.2. Såfremt der, på trods af en aftalt bestilling, ikke kan stilles en bil til rådighed fra Silkeborg Delebilklub, må medlemmet benytte sig af hyrevogn eller lejet bil, afhængig af, hvad der i den konkrete situation og under hensyntagen til medlemmets forudsatte brug skønnes at være forbundet med færrest omkostninger. Dette aftales med et medlem af bestyrelsen.

8.3. Såvel parterne som foreningen bestræber sig i videst muligt omfang på at begrænse merudgifterne.

8.4. Hvad den efterfølgende bruger måtte komme til at betale udover den beregnede udgift ved den forudsatte brug, skal det medlem, som afleverer bilen for sent, godtgøre det andet medlem eller foreningen samt for den forsinkede aflevering betale et gebyr i henhold til den til enhver tid gældende prisliste.

§ 9 BILENS STAND VED AFLEVERING

9.1. Medlemmet forpligter sig til at aflevere bilen før udløb af den reserverede periode.

9.2. Aflevering er kun sket korrekt, hvis:

9.3. Ved mangelfuld aflevering pålægges det misligholdende medlem et gebyr i henhold til den til enhver tid gældende prisliste.

§ 10 UDVIDELSE AF PERIODEN

10.1. Hvis et medlem ikke kan returnere bilen til den aftalte tid, skal vedkommende inden da bede om forlængelse af perioden.

10.2. Hvis det ikke er muligt at få forlængelsen godkendt, skal medlemmet betale de i pkt. 8.4. vedrørende forsinket aflevering af bilen nævnte udgifter og gebyrer, såfremt der alligevel sker en overskridelse at perioden.

10.3. Overskrides en periode med 2 timer uden at dette er meddelt Silkeborg Delebilklub, meldes køretøjet savnet ved politiet. Bestyrelsen kan i givet fald inddrage medlemmets depositum og ekskludere medlemmet. Undtagelse herfor gives ved force majeure og alvorlig ulykke.

§ 11 VEDLIGEHOLD, PÅFYLDNING AF BRÆNDSTOF OG OMGANG MED BILERNE

11.1. Anvendelse af Silkeborg Delebilklubs biler skal ske med omtanke og forsigtighed. Bilerne er alle røgfri.

11.2. Bestyrelsen udpeger en bil, hvor dyr må medtages, hvis de holdes i en dertil beregnet transportkasse. Bilen skal efterfølgende støvsuges af medlemmet inden afleveringen.

11.3. Bilerne rengøres og efterses jævnligt af Silkeborg Delebilklub. Herudover påhviler det det enkelte medlem i den bestilte periode at efterse dæktryk og vandstand, jfr. manualen.

11.4. Generelt skal bilens instruktionsbog følges, og medlemmet er ansvarlig for tilsidesættelse heraf.

11.5. Bilen skal tankes ved brug af det tilhørende benzinkort. Der må kun betales for benzin til det køretøj, som benzinkortet er knyttet til. Er det ikke muligt at tanke ved det benzinselskab kortet er til refunderes benzinudgifter, som dokumenteres ved kvittering (bon). Kvittering (bon) sendes til kassereren.

11.6. Medlemmet skal medvirke til at sikre såvel biler som nøglesøjler mod tyveri og hærværk.

§ 12 MINDRE FEJL, SAMMENBRUD, ULYKKER OG SKADER

12.1. Ved fejl sammenbrud, ulykker og skader på bilen skal følgende procedure altid følges: Medlemmet skal følge instruksen, der ligger i bilen.

12.2. Reparationer må kun foretages, hvis der gives tilladelse af bestyrelsen. Uden forud indhentet tilladelse vil eventuelle udgifter til transport, slæbning, værkstedsregninger o.l. ikke blive refunderet. Der skal kunne refereres til navnet på den person, man har talt med.

12.3. Silkeborg Delebilklub skal hurtigst muligt herefter informeres om ulykken eller den pludseligt opståede skade.

12.4. Silkeborg Delebilklub har truffet alle forholdsregler med henblik på at undgå mekaniske fejl ved bilen. Skulle sådanne fejl alligevel opstå, er Silkeborg Delebilklub imidlertid ikke ansvarlig derfor, og ej heller for eventuelle følger deraf.

12.5. I tilfælde af skade er medlemmet forpligtet til:

12.6. Medlemmet forpligter sig til så vidt muligt at begrænse skadens omfang. Videre kørsel efter en skades indtræden er kun tilladt efter accept fra bestyrelsen.

12.7. Medlemmet er ansvarlig for skader der opstår som følge af, at disse regler er brudt.

12.8. I tilfælde af skader eller tab af køretøj er medlemmet forpligtet til at betale for de fulde udgifter, såfremt medlemmet har brudt de kontraktmæssige forpligtelser, forsikringsforpligtelser eller loven. I øvrigt er medlemmet forpligtet til at dække udgifter op til den i prislisten anførte selvrisiko.

12.9. Et medlem der er involveret i en færdselsforseelse i Silkeborg Delebilklubs bil, skal betale administrationsudgifter, jfr. prislisten, for Silkeborg Delebilklubs medvirken i sagen.

§ 13 OPBEVARING AF KØREKORT

13.1. Medlemmet er forpligtet til at medbringe sit kørekort under al kørsel.

13.2. Hvis medlemmet af en eller anden grund ikke har sit kørekort, mistes retten til at anvende Silkeborg Delebilklubs biler.

13.3. Medlemmet er forpligtet til straks at oplyse Silkeborg Delebilklub om enhver inddragelse eller indskrænkning af sit kørekort.

§14 BØDER

14.1. Det enkelte medlem betaler selv eventuelle bøder herunder parkeringsbøder i den reserverede periode.

14.2. Silkeborg Delebilklub kan oplyse politiet om, hvilket medlem der i en given periode har haft bilen reserveret.

14.3. Administrationsudgifter for Silkeborg Delebilklubs medvirken til behandling af sagen kan pålægges, jfr. prislisten.

§ 15 ANVENDELSE AF SILKEBORG DELEBILKLUBS BILER

15.1. Silkeborg Delebilklubs biler må kun føres af medlemmer eller gæstemedlemmer af Silkeborg Delebilklub, jf. dog § 1.4.

15.2. Bilen må ikke benyttes:

§ 16 GÆSTEMEDLEMSKAB

16.1. Tegning af gæstemedlemskab sker ved henvendelse til Silkeborg Delebilklubs kontaktperson. Se foreningen. Såvel medlemmet af Silkeborg Delebilklub som potentielle gæstemedlemmer skal være til stede, medbringende kørekort.

16.2. Medlemmet er ansvarlig for, at gæstemedlemmet er bekendt med foreningens vedtægter, medlemsvilkår, prisliste m.v.

§ 17 AFGØRELSE AF TVISTER

17.1. Tvister mellem medlemmer om forhold vedrørende foreningen, forståelsen af vedtægter, medlemsvilkår og prislister m.m. afgøres endeligt af bestyrelsen efter indhentelse af relevante informationer fra begge uoverensstemmende parters side.

§ 18 ÆNDRINGER I AFTALEGRUNDLAGET

18.1. Enhver aftale mellem foreningen og dens medlemmer, hvorved foreningens til enhver tid gældende vedtægter, medlemsvilkår, prislister m.v. er fraveget, fordrer skriftlighed.

Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling i Silkeborg den 1. marts 1999.

Revideret november 2003

Revideret marts 2007