Vedtægter

§ 1 NAVN OG HJEMSTED

1.1 Foreningens navn er "Silkeborg Delebilklub".

1.2 Foreningens hjemsted er SilkeborgKommune

§ 2 FORMÅL

2.1 Foreningens formål er at erhverve, lease og/eller leje biler og eventuelt andre køretøjer og stille disse til rådighed for medlemmerne mod vederlag, således at der opnås dækning af foreningens udgifter, hensættelser m.v. Udover at opnå en for foreningen rimelig konsolidering, stræbes der ikke efter noget overskud i foreningen.

§ 3 MEDLEMMER

3.1 Som medlem kan med bestyrelsens godkendelse optages enhver fysisk eller juridisk person, dog således, at juridiske personer skriftligt må meddele bestyrelsen, hvem der skal registreres som bruger.

3.2. Det er et krav, at fysiske personer ved indmeldelse - uanset medlemstype - er minimum 23 år og har haft kørekort i minimum ½ år, hvilket tillige gælder for ansvarlige medlemmer og ejere af en juridisk person.

3.3 Foreningens bestyrelse er bemyndiget til at afvise begæring om optagelse af medlemskab og/eller henvise ansøgere til at etablere venteliste medlemskab.

3.4 I tilknytning til et ordinært medlemskab i henhold til pkt.3.1. kan en beboer i samme husstand oprette et tillægsmedlemskab til et reduceret medlemsgebyr, hvis størrelse fremgår af foreningens til enhver tid gældende prisliste.

3.5 Ophører tillægsmedlemmets bopælsmæssige tilknytning til det ordinære medlem, ophører tillægsmedlemskabet samtidigt. Dog har tillægsmedlemmet adgang til at ændre sit medlemskab til et ordinært medlemskab, og i den forbindelse at blive godskrevet det allerede erlagte reducerede medlemsgebyr.

3.6 Ved udskiftninger i medlems- eller ejerkredsen i en juridisk person kræver det foreningens bestyrelses tiltrædelse, hvis medlemskabet ønskes opretholdt.

3.7 Der kan for en fysisk eller juridisk person oprettes et venteliste medlemskab, hvorefter medlemmet i prioritetsorden får mulighed for optagelse som medlem, når der viser sig mulighed for udvidelse af medlemsskaren.

3.8 Kontingentet for et ventelistemedlemskab fastsættes af bestyrelsen og fremgår af foreningens til enhver tid gældende prisliste.

3.9 I tilknytning til et fuldgyldigt medlemskab kan der for fysiske personer på ugebasis oprettes op til to gæstemedlemskaber - dog maksimalt i op til fire på hinanden følgende uger.

3.10 Som gæstemedlem opnås alene ret til at føre foreningen køretøjer, såfremt det medlem af foreningen, som gæstemedlemskabet er knyttet til, er til stede i køretøjet.

3.11 Kontingentet for et gæstemedlemskab fastsættes af bestyrelsen og fremgår af foreningens til enhver tid gældende prisliste.

3.12 Medlemmet, til hvem der knyttes gæstemedlemskaber, hæfter med sit depositum for gæstemedlemmet.

3.13 Venteliste- og gæstemedlemskaber giver ikke rettigheder, udover hvad der er nævnt i nærværende paragraf.

3.14.Et ordinært medlem eller et tillægsmedlem kan overgå til at blive hvilende medlem af foreningen.

3.15 Et hvilende medlem har ikke adgang til at reservere biler i bookingsystemet og har ikke brugsret tilforeningens biler. Det hvilende medlem har ikke stemmeret tilgeneralforsamlingen og er ej heller valgbar til bestyrelsen. Som hvilende medlem betales ikke månedligt kontingent og a conto selvrisiko til foreningen.

3.16.Når et ordinært medlem eller et tillægsmedlem overgår til hvilende medlemskab skal medlemmet deponere sin nøglesøjle-nøgle til kassereren og medlemmets adgang til at booke viabookingsystemet bliver blokeret.

3.17.Hvis det hvilende medlem overgår til almindeligt medlemskab eller tillægsmedlemskab inden der er forløbet 6 på hinanden følgende måneder med hvilende medlemskab, vil medlemmet blive opkrævet ordinært kontingent for den periode medlemmet har været hvilende. De 6 måneder regnes fra den dag medlemmet deponerer sin nøglesøjle-nøgle til kassereren.

§ 4 INDMELDELSESGEBYR, DEPOSITUM OG KONTINGENT

4.1 Medlemmernes indmeldelsesgebyr fastsættes af generalforsamlingen og betales kontant ved indmeldelse iforeningen. Størrelsen af indmeldelsesgebyret fremgår af foreningens til enhver tid gældende prisliste.

4.2 Gebyret refunderes ikke ved udmeldelse, eller såfremt medlemskabet af anden årsag ophører.

4.3 Dog vil halvdelen af gebyret blive refunderet, såfremt et medlem udmelder sig inden to måneder efter at have indmeldt sig.

4.4 Ved indmeldelse er medlemmet forpligtet til at betale depositum, som tjener til sikkerhed for foreningens til enhver tid værende krav mod medlemmet. Størrelsen af det pligtige depositum fremgår af foreningens til enhver tid gældende prisliste.

4.5 Som medlem er man pligtig at betale et månedligt kontingent, hvis størrelse fremgår af foreningens til enhver tid gældende prisliste.

4.6 Det månedlige kontingent fastsættes på den ordinære generalforsamling eller på en særskilt indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

§ 5 HÆFTELSE

5.1 Medlemmerne hæfter alene medderes indskud for forpligtelser vedrørende foreningen.

§ 6 ANDEL

6.1 Medlemmerne har andel i foreningens formue i forhold til deres indskud.

6.2 Andelen er uoverdragelig og kan ikke stilles til sikkerhed eller gøres til genstand for retsforfølgning.

§ 7 BRUG AF FORENINGENS KØRETØJER M.V

7.1 Brug af foreningens køretøjer sker i henhold til de af foreningen udarbejdede og til enhver tid gældende medlemsvilkår, som alene kan ændres af generalforsamlingen med simpelt flertal, idet dog redaktionelle og uopsættelige ændringer kan besluttes og formidles af foreningens bestyrelse.

7.2 Køretøjer må ikke videreudlejes, udlånes eller lignende.

7.3 Et medlem må således hverken helt eller delvist overlade brugen af køretøjer til andre, med mindre medlemmet erberettiget dertil efter nærværende vedtægter eller de udarbejdede vilkår for brugen af foreningens køretøjer.

7.4 Medlemmet, der overlader brugen af køretøjer til en anden person efter bestemmelserne i medlemsvilkårenes § 1.4., hæfter med sit depositum for denne person.

§ 8 VEDERLAG FOR BRUGEN AF FORENINGENS KØRETØJER

8.1 Vederlaget for benyttelse af foreningens køretøjer fastsættes af generalforsamligen og er til enhver tid bindende for alle medlemmer.

8.2 Midlertidige nødvendiggjorte prisjusteringer kan dog med passende varsel - ikke under 14 dage - meddeles af bestyrelsen.

8.3 Vederlaget fastsættes som udgangspunkt således, at der opnås dækning af udgifter, hensættelser m.v., og udover at opnå en for foreningen rimelig konsolidering, stræbes der ikke efter noget overskud i foreningen.

§ 9 DØDSFALD

9.1 I tilfælde af et medlems død vil den afdødes eventuelle ægtefælle/samlever med bestyrelsens tiltrædelse være berettiget til at fortsætte medlemsskabet.

9.2 Hvis afdøde ikke efterlader sig ægtefælle/samlever, eller denne ikke ønsker at benytte sin ret, eller hvis bestyrelsens tiltrædelse ikke opnås, ophører medlemskabet uden videre.

§ 10 OPSIGELSE

10.1 Et medlem kan opsige sit medlemskab af foreningen og brugsret til køretøjerne med én måneds varsel til udløbet af den efterfølgende måned.

10.2 Senest én måned efter medlemsskabets ophør er parterne forpligtet til at udligne deres eventuelle økonomiske mellemværende. Foreningen er således pligtig til at afregne et eventuelt overskydende beløb, svarende til det af medlemmet erlagte depositum efter modregning af medlemmets eventuelle forpligtelser overfor foreningen.

§ 11 EKSKLUSION

11.1 I følgende tilfælde kan et medlem ekskluderes af foreningen:

 1. Såfremt et medlem trods påkrav ikke betaler eventuelt resterende indskud, vederlag for brugen af køretøjer eller andre skyldige beløb af enhver art.
 2. Såfremt et medlem benytter køretøjerne på uforsvarlig måde, eller i øvrigt ikke overholder de udarbejdede vilkår for benyttelsen.
 3. Såfremt et medlem optræder til alvorlig skade eller ulempe for foreningens virksomhed eller andre medlemmer.
 4. Såfremt udskiftninger i ejer- og medlemskredsen i en juridisk person ikke kan tiltrædes af foreningen.
 5. Såfremt et medlem på anden måde væsentligt misligholder sine forpligtelser overfor foreningen, herunder tilsidesætter de til enhver tid gældende vilkår for brugen af foreningens køretøjer.

11.2 Eksklusion kan bestemmes afbestyrelsen, og efter en eksklusion er medlemsskabet ophørt.

11.3 Et ekskluderet medlem kan begære eksklusionen behandlet på den første efterfølgende generalforsamling og foranledige spørgsmålet medtaget på den ordinære generalforsamlings dagsorden i overensstemmelse med pkt.13.2.

11.4 Senest 14 dage efter eksklusionens meddelelse skal medlemmet angive, hvorvidt medlemmet ønsker eksklusionen behandlet på den første efterfølgende generalforsamling, eller om medlemmet inden 14 dages fristens udløb har foranlediget indkaldt til enekstraordinær generalforsamling i overensstemmelse med pkt. 12.3, idet det ekskluderede medlem ellers fortaber retten at få spørgsmålet behandlet på en generalforsamling.

11.5 Hvis ikke det ekskluderede medlem har tilkendegivet at ville have sin eksklusion indbragt på den første efterfølgende ordinære generalforsamling eller har foranlediget indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling til behandling af spørgsmålet, er foreningen senest én måned efter eksklusionens retsvirkning forpligtet til at udligne eventuelle økonomiske mellemværender. Foreningen er således pligtig til at afregne et eventuelt overskydende beløb, svarende til det af medlemmet erlagte depositum efter modregning af medlemmets eventuelle forpligtelser overfor foreningen, ligesom det ekskluderede medlem inden samme frist er forpligtet til at afregne en eventuel skyld til foreningen.

§ 12 GENERALFORSAMLING

12.1 Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.

12.2 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden 4 måneder efter regnskabsårets udløb med følgendedagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Forelæggelse af årsregnskab og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskabet
 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget og beslutning om eventuelle ændringer af vilkår og vederlag for benyttelse af foreningens køretøjer samt fastsættelse af kontingent
 5. Forslag fra medlemmer
 6. Valg af bestyrelse
 7. Eventuelt

12.3 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når en generalforsamling eller et flertal af bestyrelsens medlemmer eller 1/4 af medlemmerne, med angivelse af dagsorden, forlanger det.

§ 13 INDKALDELSE M.V

13.1 Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med 14 dages varsel, der dog ved ekstraordinær generalforsamling omnødvendigt kan forkortes til 8 dage. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen.

13.2 Forslag, som ønskes behandlet pågeneralforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

13.3 Et forslag kan kun behandles på en generalforsamling, såfremt det enten er nævnt i indkaldelsen eller medlemmerne ved opslag eller på lignende måde senest 4 dage før generalforsamlingen er gjort bekendt med, at det kommer til behandling.

13.4 Adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen samt at stille forslag har ethvert medlem. De(n) adgangsberettigede kan ledsages af professionel eller personlig rådgiver Administrator og revisor, samt personer der er indbudt af bestyrelsen, har ligeledes adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen.

§ 14 BESLUTNINGER PÅ GENERALFORSAMLINGEN

14.1 Generalforsamlingen træffer beslutning ved simpelt flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede, undtagen hvor det drejer sig om beslutninger som nævnt i pkt.14.3 - 14.5.

14.2 Hvert medlem - ordinært medlem eller tillægsmedlem - har på foreningens generalforsamling én stemme og kan herudover afgive stemme i henhold til én skriftlig fuldmagt fra et fuldgyldigtmedlem - ordinært medlem eller tillægsmedlem.

14.3 Forslag om vedtægtsændringer kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af samtlige mulige stemmer er repræsenteret, og med et flertal på mindst 2/3 af de afgivnestemmer.

14.4 Er ikke mindst 2/3 af samtlige mulige stemmer repræsenteret på generalforsamlingen, men opnås et flertal påmindst 2/3 af afgivne stemmer for forslaget, kan der indkaldes til ny generalforsamling,og på denne kan da forslaget endeligt vedtages med et flertal på mindst 2/3 afafgivne stemmer, uanset hvor mange stemmeberettigede der er til stede.

14.5 Forslag om foreningens opløsning,kan kun vedtages med et flertal på mindst 3/4 af samtlige mulige stemmer. Er ikke mindst 3/4 af samtlige mulige stemmer repræsenteret på generalforsamlingen, men opnås et flertal på 3/4 af de repræsenterede stemmerfor forslaget, kan der indkaldes til ny generalforsamling, og på denne kan da forslaget endeligt vedtages med et flertal på mindst 3/4 af de afgivne stemmer, uanset hvor mange stemmeberettigede der er til stede.

§ 15 DIRIGENT M.V

15.1 Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent.

15.2 Sekretæren skriver referat for generalforsamlingen. Referatet underskrives af dirigenten og hele bestyrelsen Referatet eller tilsvarende information om det på generalforsamlingen passerede skal tilstilles medlemmerne senest én måned efter generalforsamlingens afholdelse

§ 16 BESTYRELSE

16.1 Generalforsamlingen vælger enbestyrelse til at varetage den daglige ledelse af foreningen og udføregeneralforsamlingens beslutninger.

§ 17 BESTYRELSESMEDLEMMER

17.1 Bestyrelsen består af 3 medlemmer.

17.2 Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, næstformand, sekretær og kasserer.

17.3 Samtlige bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for to år ad gangen, således at halvdelen ellerden tilnærmede halvdel af bestyrelsen afgår ved hver ordinær generalforsamling.

17.4 Ved den første ordinære generalforsamling afgår hele den indtil da valgte bestyrelse, og der skal forhalvdelen af den efterfølgende bestyrelses vedkommende kun kunne ske valg for en etårig periode.

17.5 Generalforsamlingen vælger desuden for et år ad gangen to bestyrelsessuppleanter med angivelse af deres rækkefølge.

17.6 Som bestyrelsesmedlemmer eller-suppleanter kan alene vælges ordinære medlemmer og tillægsmedlemmer af foreningen.

17.7 Bestyrelsen antager en revisor til at revidere foreningens årsregnskab.

17.8 Såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder i valgperioden, indtræder suppleanten i bestyrelsen for tiden ind tilnæste ordinære generalforsamling. Ved formandens fratræden fungerer næstformanden i formandens sted ind til næste ordinære generalforsamling. Såfremt antallet af bestyrelsesmedlemmer ved fratræden bliver mindre end 3,indkaldes til ekstraordinær generalforsamling til valg af bestyrelse for tiden ind til næste ordinære generalforsamling.

17.9 Ophører et bestyrelsesmedlems medlemskab, ophører bestyrelseshvervet pr. samme dato.

§ 18 BESTYRELSESMØDER

18.1 Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandlingen af en sag, såfremt han eller en person, som han er beslægtet eller besvogret med eller har lignende tilknytning til, kan have interesser i sagens afgørelse.

18.2 Sekretæren skriver referat for bestyrelsesmøder.

18.3 Det godkendte referat underskrives af hele bestyrelsen.

18.4 I øvrigt bestemmer bestyrelsen selv sin forretningsorden.

§ 19 TEGNINGSRET

19.1 Foreningen tegnes af formanden og to andre bestyrelsesmedlemmer i forening.

§ 20 ADMINISTRATION

20.1 Bestyrelsen ansætter en administrator til at forestå foreningens almindelige forvaltning. Bestyrelsen kan til enhver tid afsætte administrator. Bestyrelsen træffer nærmere aftale med administrator om administrators opgaver, beføjelser og aflønning.

20.2 Administrator må ikke være medlem af bestyrelsen, men skal efter indkaldelse deltage i bestyrelsesmøder.

20.3 Såfremt bestyrelsen ikke har ansat nogen administrator, varetager bestyrelsen foreningens administration, og reglerne i nærværende stk. 4 og 5 finder anvendelse.

20.4 Bortset fra en mindre kassebeholdning hos en administrator eller et bestyrelsesmedlem, skal foreningens midler indsættes på en særskilt konto i et pengeinstitut eller i Girobank, fra hvilken konto der kun skal kunne foretages hævning ved underskrift fra to bestyrelsesmedlemmer i forening. Alle indbetalinger til foreningen skal ske direkte til en sådan konto, ligesom også modtagne checks og postanvisninger skal indsættes direkte på en sådan konto.

20.5 Bestyrelsen er berettiget til at meddele administrator prokura.

§ 21 REGNSKAB

21.1 Foreningens årsregnskab skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik og underskrives af administrator og hele bestyrelsen. Regnskabsåret følger kalenderåret.

21.2 Første regnskab af lægges for perioden fra foreningens stiftelse til efterfølgende 31.december.

§ 22 REVISION

22.1 Det underskrevne årsregnskab samt forslag til drifts- og likviditetsbudget udsendes til medlemmerne samtidig med indkaldelse til den ordinære generalforsamling.

§ 23 OPLØSNING

23.1 Opløsning ved likvidation forestås af to likvidatorer, der vælges af generalforsamlingen.

23.2 Efter realisation af foreningens aktiver og betaling at gælden udloddes den resterende formue efter den afgående bestyrelses beslutning til aktiviteter til fremme af miljømæssige formål.

Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling i Silkeborg den 1. marts 1999

Revideret på baggrund afændringer vedtaget på foreningens generalforsamling den 22. marts 2011.